Sewing as simple as Kook

آموزش

-

بافت

-

آموزش گام به گام قلاب بافی 7

آموزش گام به گام قلاب بافی 7

ابتدا 10 زنجیره بافته شود. دو سر زنجیر را با پایه کوتاه به هم وصل کرده 20 زنجیر بافته در وسط حلقه بدست آمده با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره 20

 طریقه بافت ژاکت صدف با بافت موتیف بدون آستین

 وسایل مورد نیاز :

 1- کلاف 100 گرمی 5عدد   2- قلاب شماره 5/2 تفلون

طریقه بافت :

در این ژاکت بدون آستین از 33 دانه موتیف به اضافه 2 دانه نصف موتیف استفاده شده است.

طریقه بافت موتیف :

 ابتدا 10 زنجیره بافته شود. دو سر زنجیر را با پایه کوتاه به هم وصل کرده 20 زنجیر بافته در وسط حلقه بدست آمده با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره 20 زنجیر دیگر بافته در وسط حلقه در کنار حلقه اول با پایه کوتاه وصل می‌کنیم بافت را به همین صورت ادامه می‌دهیم تا 8 حلقه 20 زنجیره در وسط حلقه بافته شده داشته باشیم.

دور دوم : 10 زنجیر بافته در وسط حلقه اول با پایه کوتاه وصل می‌کنیم(5 زنجیربافته دوباره 3 زنجیر دیگر بافته و 3 زنجیر را به اولین دانه خودش وصل می‌کنیم، دوباره 5 زنجیر و در وسط حلقه دوم با پایه کوتاه وصل می‌کنیم) قسمتی که در پرانتز گذاشته شده است را در تمام دور تا دور بافت را ادامه می دهیم یعنی در تمام حلقه ها.

دور سوم : 15 زنجیر بافته و به جایی که 5 دانه رج قبل وصل شده یعنی وسط حلقه 20 دانه ای دوباره با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره 15 زنجیر و در همان جایی که 15 دانه اول را وصل کردیم وصل می کنیم تا آخر دور تا دور باید 8 حلقه 15 زنجیره داشته باشیم.

دور چهارم : 2 زنجیر بافته 5 پایه بلند در حلقه اول بافته دوباره 5 زنجیر بافته و 5 پایه بلنددیگر در همان حلقه می بافیم5 زنجیر در وسط حلقه بعدی دوباره 5 زنجیر و در حلقه بعدی 5 پایه بلند 5 زنجیر و 5 پایه بلند دیگر در همان حلقه تا آخر بافت تکرار شود.

دور پنجم : 2 زنجیر بافته در وسط 5 پایه بلند رج قبل 5 پایه بلند بافته 5 زنجیر و 5 پایه بلند در وسط 5 پایه بلند رج قبل. 5 زنجیر در وسط اولین حلقه 5 زنجیر در وسط دومین حلقه 5 زنجیر در وسط 5 پایه بلند رج قبل دوباره 5 پایه بلند 5 زنجیر و دوباره 5 پایه بلند در همان جا تکرار تا آخر بافت. در اینجا موتیف ما به پایان می‌رسد. وقتی یک موتیف ما کامل شد.

برای وصل کردن موتیف بعدی را تا رج چهارم بافته در رج پنجم از گوشه‌ها و حلقه وسط به هم وصل می‌کنیم توسط یک زنجیر یعنی بافت را طبق مدل ادامه می دهیم به 5 پایه بلند رسیدیم، 5 پایه بلند را بافته از 5 زنجیر وسط 2زنجیر بافته در وسط موتیف اولی در گوشه یعنی درست در وسط 5 زنجیر 5 پایه بلند وصل کرده دوباره 2 زنجیر و در همان جای اول 5 پایه بلند می بافیم بافت را ادامه می دهیم در وسط حلقه وسط دوباره همین کاررا تکرار می‌کنیم و توسط یک دانه زنجیر حلقه های وسط را به هم وصل می کنیم تا آخر کار را تکرار می کنیم.

 

* نکته : عزیزان حتماً توجه داشته باشند برای وصل موتیف ها باید پشت کار موتیفها روی هم قرار بگیرد.

*نکته : به خاطر اینکه موتیف کمی بزرگتر از حد معمول باشد من در این جا به تعداد دانه های موتیف اضافه کرده ام عزیزان اگر متوجه شدند که تعداد دانه ها با تعداد دانه های نقشه موتیف هماهنگی ندارد به این دلیل است با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان.

 طریقه کنار هم قرار دادن موتیف ها :

 برای تکه جلو 2 عدد موتیف که در یک ردیف 5تایی قرار می گیرند. تا ردیف چهارم موتیف ها را 2 تا 2تا به همدیگر وصل می کنیم دررج آخر یک موتیف و یک نصف موتیف وصل می شود نصف موتیف برای گودی یقه که در تکه سمت راست در سمت چپ وصل می شود و در تکه سمت چپ در سمت راست وصل می شود. برای تکه پشت نیز 5 ردیف 3تایی خواهیم داشت وقتی موتیفها به هم وصل شد از سرشانه و کناره ها توسط زنجیر به همدیگر وصل می کنیم طبق نمونه داده شده.

طریقه بافت نصف موتیف :

 نصف موتیف هم همان مراحل بافت موتیف کامل را دارد با این تفاوت که به جای 8 حلقه 20تایی در وسط ما فقط 6حلقه 20تایی خواهیم داشت و روی 6 حلقه مراحل بافت را طبق نمونه انجام می‌دهیم. طریقه بافت تونیک مروارید

 وسایل مورد نیاز :

 1- کلاف 100 گرمی    4 عدد    2- قلاب تلفون شماره 5/2

طریقه بافت :

 ابتدا دور شکم را اندازه گرفته اندازه بدست آمده را تقسیم بر 2 کنید به اندازه نصف اندازه بدست آمده زنجیر ببافید.

رج 1) روی تمام زنجیر بافته شده را یک رج بافت مربع ببافید یعنی 2 زنجیر و یک پایه بلند، دو زنجیر و یک پایه بلند به فاصله 2 زنجیر پایه بلندها را ببافید.

رج2) تمام مربع‌ها را می‌شمارید در شروع 2 پایه بلند در اولین مربع بافته بعد 5 مربع را بافته یعنی 2 زنجیر و یک پایه بلند در وسط مربع رج قبل بعد از 5 مربع در مربع ششم 4 پایه بلند ببافید به همین صورت بافت را تا آخر تکرار کنید. و در آخر رج نیز در آخرین مربع 2 پایه بلند در یک جا ببافید.

رج3)2 زنجیر و در وسط 2 پایه بلند رج قبل 2 پایه بلند دیگر ببافید و بافت مربع را ادامه دهید تا یک مربع مانده به 4 پایه بلند رج قبل در آن مربع نیز 4 پایه بلند بافته 2 زنجیر بافته و 4 پایه بلند رج قبل را رد کرده و در مربع بعدی 4 پایه بلند بافته دوباره 4 مربع بافته و در مربع پنجم 4 پایه بلند دیگر بافته 2 زنجیر و در مربع بعد از 4پایه بلند رج قبل 4 پایه بلند دیگر ببافید بافت را به همین صورت ادامه می‌دهیم.

 در رج اول یک دانه 4 پایه بلند داشتیم در رج دوم 2 تا 4 پایه بلند در رج سوم 3 تا 4 پایه بلند در رج چهارم 4 تا 4 پایه بلند باید داشته باشیم در رج پنجم دوباره از 4 پایه بلندها کم خواهیم کرد به این صورت که ابتدا 3 تا 4 پایه بلند بعد 2تا 4 پایه بلند و در آخر مانند رج یک ،1 دانه 4 پایه بلند خواهیم داشت که در اصل بافت ما با این 4 پایه بلندها به صورت یک لوزی درمی‌آید.

* نکته : عزیزان توجه داشته باشند که حتماً دو سرکار ما باید 2 پایه بلند داشته باشیم که برای رج برگشت حتماً باید در وسط 2 پایه بلند شروع و آخر 2 پایه بلند بعدی بافته شود کـه این کار باعث می‌شود که هررج 2 مربع به بافت ما اضافه شود. و قسمت تکه جلو را ما از این اضافه ها بدست می‌آوریم.

 بافت را تا زمانی ادامه می دهیم که دوتکه‌ها از قسمت جلو به همدیگر برسند بافت ما از یک قسمت پشت بافته می‌شود و از کناره‌ها هررج اضافه می‌شود و این قسمتهای اضافه شده تکه جلو ما را تشکیل می‌دهند وقتی دو سربافت به همدیگر رسیدند یعنی بافت را روی زمین گذاشته و دو سر اضافه وقتی به همدیگر رسیدند تکه جلو ما نیز بافته شده و آماده است از این به بعد دو سر بافت را به هم وصل کرده و بافت را به صورت یک تکه دور تا دور به اندازه بلندی دلخواه می‌بافیم تا به حلقه آستین برسد. بعد از اینکه به حلقه آستین رسید بافت را دو قسمت می‌کنیم یک قسمت برای جلو و یک قسمت برای پشت یک قسمت جلو را که جدا کردیم از سمت حلقه آستین به اندازه دو مربع از هر دو طرف بافت برای حلقه آستین جدا کرده و نمی‌بافیم بقیه بافت را ادامه می‌دهیم تا 15 سانتی متر، بعد از 15 سانتی متر از هر دو طرف بافت به اندازه سرشانه جدا کرده ابتدا سمت راست را تا 5 سانتی متر دیگر بافته تا حلقه آستین به 20 سانتی متر برسدبعد سمت چپ را می بافیم و اضافه ای که در وسط می مانند برای گودی یقه نمی‌بافیم سمت چپ را نیز تا 5 سانتی متر ادامه می‌دهیم.

 نخ را قطع کرده و سمت دیگربافت را نیز به همین صورت بافته در این نوع بافت با هیچ درزی به غیر از سرشانه نداریم. وقتی کار به پایان رسید درز سرشانه ها را دوخته و یک دورگیری طبق سلیقه خود دور تا دور یقه آستینها و و پایین بافت انجام می‌دهیم.

 عزیزان تونیک بسیار زیبا و شیکی است امیدوارم که ببافید و از آن لذت ببرید. چون از این به بعد به سوی فصل گرما می‌رویم عزیران می توانند این تونیک را با ابریشم نیز بافته که بتوانند در فصل گرما نیز از آن استفاده کنند به امید موفقیت شما عزیزان. 


آموزش گام به گام قلاب بافی 7 - 3
نظرات کاربران

bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • Reload بازآوری
عبارت امنیتی را وارد نمایید
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
خیاطی به سادگی کوک
كوك قصد دارد ماهنامه تخصصي دوخت و دوز و خياطي را با هدف ارائه الگوها، مدلها و طرح هاي روز پوشاك، چكيده ژورنال هاي معتبر جديد ترك و اروپايي، پوشاك زنانه،مردانه و بچه گانه و ارائه الگوهاي يك به يك، مدل ها و طرح هايي فراخور زمان و هم چنين اطلاعات اخبار و مطالب آموزنده درباره دنياي پوشاك و نيز سرگرمي و كاردستي هاي دوخت و دوز را ارائه كند.
تمام حقوق این سایت متعلق به نشریه کوک می باشد.
Copyright 2012 - 2015 | Proshut Web Development